Asfaltpublicaties en video's


De VBW geeft de onderstaande publicaties uit. Onder de lijst publicaties staan de films met een toelichting over de inhoud.

Handboeken en naslagwerken:
- Het verdichten van asfalt in de praktijk
- Kosten en kwaliteit van wegverhardingen (rapport)
- Bitumenemulsie in de wegenbouw
- Asfaltverhardingen de juiste keus (Rapport)
Het handboek 'Asfalt in weg- en waterbouw' is als publicatie 285 verkrijgbaar bij het crow.
Zie www.crow.nl/shop.

Brochures:
- Richtlijn Tweelaags ZOAB
- Bestekseisen dunne geluidreducerende asfaltdeklagen
- Handleiding vloeistofdichte bitumineuze constructies
- Asfalt onderhoudstechnieken
- Afstrooien
- Waarom walsen
- Richtlijn dunne asfaltdeklagen
- Richtlijn Combinatiedeklagen
- Handleiding bij het asfaltonderzoek (niet meer verkrijgbaar)
- Asfalt in de agrarische sector   
- Geluid en wegdekken
- ZOAB, zeer open asfaltbeton
- Leidraad prestatiebestekken

Technische leaflets:
-
Asfalt in de waterbouw
- Asfalt voor fietspaden (technische uitgave)
- Statische puntlasten op bedrijfsterreinen
Terreinwinst voor ondernemers
- Combinatiedeklagen
- Chemische resistentie
Vloeistofdicht asfalt voor bodembeschermende voorzieningen
- Tweelaags ZOAB
- Asfalt en zwaarbelaste verhardingen (technische uitgave)
- Asfalt als bodembeschermende constructie

Werkers in de asfaltbranche:
     - Asfaltlaborant 
     - Asfalttechnoloog 
     - Asfaltuitvoerder 
     - Balkman 
     - Bedrijfsleider asfaltinstallatie 
     - KAM coördinator 
     - Materieeldeskundige asfaltproductie 
     - Wegenbouwlaborant 
     - Walsmachinist

Algemeen
- Weg Budget (i.s.m. Vereniging Stadswerk Nederland)
- Verantwoord omgaan met budgetten voor wegen
Een gat in uw begroting? (i.s.m. Vereniging Stadswerk Nederland)
- Hoe te communiceren met de buitenwereld? (Alleen digitaal)
- Advieswijzer (i.s.m. Vereniging Stadswerk Nederland)
Op asfalt voortborduren
- Weg van asfalt
- Alles over asfalt  _
Weg met overlast (deurhanger)
Over 'Asfalt de juiste keuze' zijn vijf brochures beschikbaar: 
     - Een professioneel product 
     - Economische argumenten 
     - Milieu argumenten 
     - Maatschappelijke argumenten 
     - Technische argumenten 

Alle publicaties zijn gratis te verkrijgen bij de VBW.Asfalt films

De VBW heeft over verschillende onderwerpen en toepassingen van asfalt films uitgebracht. Deze films kunnen met het info-formulier gratis te leen worden aangevraagd bij de vakgroep.

Algemeen

Film over asfalt
9 min. 2008 DVD
De film maakt duidelijk wat asfalt is. Kort en speels wordt uitgelegd waar asfalt uit bestaat, hoe het wordt gemaakt en hoe het wordt gebruikt. Ook bijzondere toepassingen van asfalt, en speciale asfaltsoorten zoals ZOAB en gekleurd asfalt komen aan de orde. De film is bedoeld voor wie meer wil weten over asfalt.
Gewone weggebruikers, maar ook mensen die in hun werk met asfalt te maken hebben, zullen er met plezier naar kijken.

Download hieronder de "Film over asfalt".
De film is gecomprimeerd als een zip file. Deze file pakt u uit, dan dubbelklikt u op het bestand en deze opent in de mediaspeler.

Flash Video
16 mb
Avi Movie
406 mb

Asfalt in vogelvlucht
12 min. 2001 VHS / DVD
Deze voor een “breed publiek” bestemde film geeft op een speelse wijze een beeld van de vele toepassingsmogelijkheden van asfalt als verhardingsmateriaal. Asfalt wordt geplaatst in vele herkenbare dagelijkse situaties waarbij ook aandacht wordt besteed aan grondstoffen, productie en verwerking en nieuwe ontwikkelingen. Dat asfalt een modern product is met vele verrassende mogelijkheden wordt in deze film duidelijk gemaakt.

Samen op weg
15 min. 1994 VHS
Deze institutionele videoproductie geeft een beeld van de Vereniging tot Bevordering van Werken in Asfalt - VBW-Asfalt - en laat zien op welke gebieden VBW-Asfalt actief is voor de asfaltbranche en voor organisaties, instellingen en ieder die geïnteresseerd is in asfalt.

Met asfalt goed op weg
19 min. 1986 VHS / DVD
Deze voorlichtingsfilm geeft een beeld van de productie en verwerking van warm asfalt, vanaf het moment van aanvoer van de grondstoffen bij de asfaltinstallatie tot aan het in gebruik nemen van de weg. Hierbij worden de technieken van zowel productie als verwerking getoond. Tekeningen maken de onzichtbare fasen in de productie duidelijk.

Instructiefilms

Kleinschalig onderhoud
23 min. 2005 DVD
Bij vakkundig en tijdig uitgevoerd onderhoud is de levensduur van een asfaltverharding niet alleen vele (decennia) te verlengen, ook blijven de kosten van beheer laag. De uitvoering van de onderhoudsmaatregelen lijkt eenvoudig maar stelt de hoogste eisen aan de uitvoerende ploegen. De oorzaak van schades moeten eerste duidelijk zijn waarna de passende maatregelen moeten worden genomen. Een divers scala, variërend van de reparatie van een gat in de weg door een calamiteit tot structurele schade na vele jaren gebruik passeert de revue. Daarbij gaat de aandacht ook uit aan de maatregelen om de uitvoering veilig te laten plaatsvinden.
De DVD is in de brochure “Asfalt Onderhoudstechnieken’ opgenomen.

Zicht op de weg
20 min. 2003 VHS / DVD
De weggebruiker rekent de kwaliteit van de verharding af op de eigenschappen van het oppervlak. Duidelijk wordt gemaakt wat de stroefheid beïnvloed en bepaald. Aangegeven wordt welke aspecten het resultaat beïnvloeden. Ook de aanleg van twee kleuren in één werkgang wordt getoond. Aanbrengen van motieven – klinkers of anders – is een specialisme met verbluffende resultaten. Ribbelpatronen aan de rand dwingt het verkeer naar het midden van de weg maar biedt toch uitwijkmogelijkheden. Het voorkomst dat de berm wordt bereden. Met computergestuurde machines is de aanleg van perfect gevormde sinusvormige verkeersdrempels mogelijk, waardoor het verkeer dat met de juiste snelheid passeert geen hinder ondervindt. Bij verkeersplateaus komen een aantal technieken samen: kleur, prints en sinusvorm. De eisen aan de asfaltploegen zijn hoog en worden toegelicht.

Bedrijfsverhardingen
23 min. 2002 VHS / DVD
Bedrijfsverhardingen kennen een grote variatie. Van een kleine parkeerplaats voor personenauto's tot extreem zwaar belaste terreinen voor de overslag van containers. Vaak worden aanvullende eisen gesteld als een grote weerstand tegen langdurige (punt)belastingen en bestand tegen zeer zwaar wringend verkeer, gecombineerd met een hoge mate van vlakheid. Bijzondere belastingen als opslag van zure of basische stoffen kunnen voorkomen en de verharding kan onderdeel uitmaken van een (tijdelijk) bekken om vloeistoffen te bergen. Bij deze toepassing is een vloeistofdichte constructie vereist waarbij veel aandacht moet worden besteed aan detaillering van aansluitingen. Aanbrengen van verhardingen in hallen en loodsen vereisen aanvullende maatregelen, ondermeer vanwege de arbeidsomstandigheden en obstakels. De bijna altijd bijzondere situaties bij de uitvoering en aanvullende eisen aan het resultaat maken de uitvoering van elk project tot maatwerk. In de film wordt een beeld geschetst van de grote verscheidenheid van toepassingen en enkele specifieke aandachtspunten bij de voorbereiding en uitvoering van bedrijfsverhardingen.

Dunne deklagen
23 min. 2001 VHS / DVD
Dunne deklagen worden meer en meer toegepast. Hoogwaardige mengsels geven de deklaag een lange levensduur en goede akoestische eigenschappen. Ook de stroefheid is uitstekend. Het gebruik van dunne deklagen bij het onderhoud van wegen is kosteneffectief en milieuvriendelijk. De materiaalstromen zijn relatief klein, zowel bij het voorbereidend frezen als bij het aanbrengen van de deklaag. Dat betekent minder overlast voor omwonenden en een geringere belasting van het milieu. Toepassing van dunne deklagen is een toekomstgerichte techniek die een steeds grotere rol zal gaan spelen in de Nederlandse asfaltwegenbouw. De film geeft informatie over materialen, mengsels, effecten op verkeersgeluid, uitvoeringsaspecten, nieuwbouw en onderhoud.

Asfalt recycling
25 min. 2000 VHS / DVD
Mede door de vooruitgang in frees- en recyclingtechnieken neemt het hergebruik van asfalt een grote vlucht. Asfalt is met recht een kringloopproduct: een positieve ontwikkeling voor bedrijfstak en milieu. Frezen levert een belangrijke bijdrage aan het zo hoogwaardig mogelijk hergebruiken van asfalt. Deze film geeft een beeld van de hedendaagse freestechnieken waarbij de nadruk wordt gelegd op selectief frezen. Met betrekking tot teerhoudend asfalt wordt aangegeven hoe hiermee dient te worden omgegaan, waarbij de “asfaltbanken” een belangrijke rol spelen. Het laatste deel van de film geeft aan hoe oud asfalt in het nieuwe mengsel wordt verwerkt, en wat hierbij de aandachtspunten zijn.

Ontmenging
21 min. 1999 VHS / DVD
De film geeft aan welke onderdelen in de vier hoofdfasen van het totale asfaltproces -aanvoer en opslag van grondstoffen, productie, transport en verwerking van asfalt- een rol spelen bij het ontstaan van ontmenging van het asfalt. Per fase moet daarom worden bekeken of er een voldoende homogeen product is afgeleverd voor de volgende fase. In stroomschema's van zowel het productie- als verwerkingsproces zijn controlepunten aangegeven die indicatief kunnen zijn voor het ontstaan van ontmenging. Op deze manier kan snel een mogelijke oorzaak van ontmenging worden gelokaliseerd. De film laat stapsgewijze zien waar in het proces en op welke manier ontmenging plaats kan vinden en geeft aan hoe dit kan worden voorkomen.

Energiebesparing
29 min. 1998 VHS / DVD
Tussen VBW-Asfalt en het ministerie van EZ is een meerjarenafspraak gemaakt waarin staat dat het totale energieverbruik van de asfaltinstallaties in het jaar 2000 met 20 % zal zijn verminderd (t.o.v. 1989). Deze film geeft een beeld van technische en organisatorische mogelijkheden om in het asfaltproductie- en verwerkingsproces tot energiebesparing te komen. Vanuit praktijksituaties worden voorbeelden gegeven die bijdragen aan het bereiken van de gestelde doelen. Aandacht wordt geschonken aan technische aanpassingen in het productieproces, organisatorische aanpassingen ten behoeve van optimalisatie van het productieproces en organisatorische verbeteringen in de voorbereidingsfase en het uitvoeringstraject.

De kleeflaag
27 min. 1997 VHS / DVD
De film toont hoe in de praktijk op een juiste manier met de verschillende kleef- cq hechtmiddelen moet worden omgegaan. Naast de kleeflaag bevorderen ook andere factoren de hechting, zoals een voldoende grofheid van het oppervlak: de zogenaamde macrotextuur. Toch blijft de kleeflaag van groot belang en zal over het algemeen bestaan uit een bitumenemulsie. De kwaliteit van een kleeflaag wordt vooral bepaald door de juiste laagdikte en de hechting aan de ondergrond. Het spuiten van de juiste laagdikte is een kwestie van goed materieel en goed vakmanschap. Hechting is van wezenlijk belang voor de draagkracht en de levensduur van de verharding. Goede beheersing van het kleefproces zal daarom een bijdrage leveren aan het streven naar een hoge kwaliteit in de Nederlandse asfaltwegenbouw.

Kleinschalig werk in stad en dorp
20 min. 1996 VHS / DVD
Heel wat asfaltwerk speelt zich af op plaatsen waar mensen wonen en werken. Enige hinder valt daarbij soms niet te vermijden. En even onvermijdelijk is het dat niet iedereen bereid is zich daarbij neer te leggen. Tegenwoordig wordt van een asfaltploeg verwacht dat men niet alleen een goed stuk werk maakt, maar ook oog heeft voor de omgeving waar men werkt: als gast op andermans terrein. Bij werk in het verkeer komt daar nog bij: oog voor veiligheid, niet alleen van het autoverkeer, maar ook van fietsers en voetgangers. Asfaltwerk is vandaag de dag meer dan techniek alleen. Het vergt ook maatschappelijke betrokkenheid. Daar mogen we best eens wat vaker bij stilstaan!

Werkvoorbereiding
25 min. 1995 DVD
De situatie op de werkplek is bepalend voor de calculator. Hij zal als eerste inschatten hoeveel mensen, materieel en asfalt nodig is om het werk te maken. Deze film laat stap voor stap zien hoe een werk tot stand komt. De calculatie, gebaseerd op een werkbezoek, waarbij afwijkende details worden bekeken, gebruik van de computer bij de werkplanning en asfaltplanning en hieraan gekoppeld de grondstoffen voorraad. Verder komen aan bod: verkeersmaatregelen, ondergrond, materieelinzet en uitvoeringsperiode. Samenwerking van alle betrokkenen zoals coördinator, chef asfaltinstallatie, laborant, vervoerder, uitvoerder. Laatste controle op het werk en contact tijdens werk tussen betrokkenen.

Hoogteregeling
18 min. 1994 VHS / DVD
In deze film wordt de ontwikkeling van de hoogteregeling van de afwerkmachine behandeld. Vanuit de conventionele methode wordt de hoogteregeling beschreven tot en met op de toekomst gerichte geautomatiseerde toepassingen. Aan de orde komen het principe van de drijvende balk, hellingshoek verstellen, gebruik van de tasters, op draad en ski, als wel het sleepschoentje. Ook het contactloze aftasten met ultrasoon sensoren wordt getoond.

Dwarslassen en langsnaden
23 min. 1993 VHS / DVD
In deze film wordt aandacht besteed aan de manier waarop langs- en dwarsnaden bij asfaltwerk­zaamheden moeten worden uitgevoerd teneinde een kwalitatief zo goed mogelijk eindproduct te krijgen.

Werk in uitvoering
20 min. 1992 VHS / DVD
De film toont de dagelijkse werkzaamheden zoals die voorkomen tijdens asfaltwerkzaamheden, met de nadruk op de arbeidsomstandigheden (hygiëne, gezondheid en veiligheid) van de wegwerkers. Typerende situaties worden belicht, en adviezen en aanbevelingen geven aan op welke manier de asfaltwerkers zèlf hun arbeidsomstandigheden kunnen verbeteren. In de praktijk is gebleken dat deze video een uitstekende aanzet kan geven om discussies met betrokkenen over de verbetering van de arbeidsomstandigheden op gang te brengen.

Verwerken en verdichten
20 min. 1991 VHS / DVD
Deze film toont op welke wijze en met welk materieel asfalt wordt verwerkt en verdicht, waarbij tevens de invloed van het materieel op het eindprodukt aan de orde komt.

Agrarische asfaltverhardingen
18 min. 1993 VHS / DVD
Aan- en afvoer van producten vindt plaats met steeds grotere en zwaardere transportmiddelen. Ook het intern transport stelt steeds hogere eisen aan draagkracht, vlakheid en comfort van de bedrijfsverharding. Deze film toont hoe op een bedrijf een kavelweg en erfverharding wordt aangelegd. Uitzetwerkzaamheden en funderingswerk (uitgevoerd in eigen beheer door de boer) en het profileren en het aanbrengen van de asfaltconstructie (door de aannemer) worden gevolgd vanuit een bestaande situatie. Uit deze jobstory blijkt dat VBW-Asfalt leden op de hoogte zijn van de specifieke eisen die in de agrarische sector worden gesteld en op basis van een goed advies en vakkundige uitvoering een gegarandeerd goed eindproduct kunnen leveren. De film toont een scala aan mogelijke asfaltverhardingen die in de agrarische sector die kunnen voorkomen bij een landbouwbedrijf, een boomkwekerij, verhardingen in en om kassen, bij containerteelt, sleufsilo's en kuilvloeren etcetera, elk met zijn eigen specifieke eisen aan de samenstelling en afwerking van het asfalt.

Asfalt opnieuw
17 min. 1987 VHS
Hergebruik van (oude) materialen is ook in de wegenbouw een actuele zaak. Deze film toont alle mogelijke hergebruiktechnieken van partiële recycling tot 100% hergebruik (Renofaltprocede) van oud asfalt. Tekeningen verduidelijken wat voor het (camera)oog verborgen blijft. De 2e versie van de film behandelt alle partiële hergebruik technieken.

Met asfalt kan het stiller
16 min. 1985 VHS
Deze film toont de mogelijkheden die asfalt kan bieden bij de bestrijding van verkeerslawaai. Met name toepassingen in bestaande situaties komen aan de orde, waarbij het asfalt een aanzienlijke vermindering van het geluidsniveau tot gevolg heeft. De omvang van andere te nemen maatregelen (denk aan geluidsschermen en isolatie van woningen) nemen hiermee af. Een rekenvoorbeeld geeft aan dat asfalt niet alleen een esthetische, maar ook financieel zeer aantrekkelijke oplossing kan zijn voor het probleem van de geluidsoverlast.

 

contactsitemapdisclaimer