Organisatie

Organisatie

De VBW (Vakgroep Bitumineuze Werken) bestaat uit leden van Bouwend Nederland die zowel asfalt produceren als verwerken. De VBW in 2012 ontstaan na de fusie van de in 1928 opgerichte VBW-Asfalt met Bouwend Nederland.
De gezamenlijke asfaltproductie ligt rond de negen miljoen ton per jaar.
De VBW bevordert de toepassingen van asfalt. Een belangrijke taak van de VBW is het voeren van overleg met autoriteiten en wegbeheerders over eisen en voorschriften op het gebied van de asfaltproductie en verwerking. Ook wordt ruime aandacht besteed aan weg- en terreinverhardingen in de particuliere sfeer, zoals in de agrarische sector, recreatie en sport, bedrijfsterreinen etcetera. De VBW kan worden gezien als een instituut waar praktisch alle informatie over asfalt en de mogelijke toepassingen daarvan voorhanden is en waar iedereen gebruik van kan maken.

Kennisoverdracht

De bij de VBW beschikbare kennis is toegankelijk voor iedereen die in het product of de toepassingsgebieden is geïnteresseerd.
Om deze kennis uit te dragen organiseert de VBW bijeenkomsten. Ook via demonstratieprojecten worden de mogelijkheden van asfalt uitgedragen.
Publicaties over technische en technologische onderwerpen alsmede audiovisuele producties spelen bij deze kennisoverdracht een belangrijke rol.

De VBW heeft het initiatief genomen tot de open site www.asfaltnet.nl waar iedereen informatie kan plaatsen en raadplegen.

Publicaties

Er worden brochures en leaflets uitgegeven die de mogelijkheden van het product op een overzichtelijke manier weergeven. In het magazine "Asfalt", worden projecten belicht en nieuwe ontwikkelingen gesignaleerd. Dit blad wordt gratis toegezonden aan iedereen die in asfalt geïnteresseerd is.

Voorlichting

De VBW organiseert voorlichtingsprojecten voor opdrachtgevers, de eigen ledenkring, particuliere organisaties etcetera. Daarnaast houdt de VBW zich bezig met algemene voorlichting aan de particuliere opdrachtgevers/gebruikers van asfalt en draagt via presentaties de mogelijkheden van asfalt uit. De 'FILM over asfalt' maakt in 9 minuten duidelijk wat asfalt is. Deze film is als DVD beschikbaar.
Voorlichtingsmateriaal is (gratis) beschikbaar.

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg in de (asfalt)wegenbouw heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld. De inspanningen van de vereniging heeft geleid tot algemene regelgeving op dit vlak waardoor garanties over de kwaliteit zijn zeker gesteld.

Samenwerking, commissies en vertegenwoordigingen

De VBW werkt intensief samen met instituten als CROW, CUR Bouw & Infra, Eurobitume, NEN, NVLB, Rijkswaterstaat, Vereniging Stadswerk Nederland en vele andere organisaties en instellingen die werkzaam zijn in een richting overeenkomend met de doelstellingen van de VBW. Internationaal wordt samengewerkt met de Europese vereniging van asfaltaannemers EAPA (European Asphalt Pavement Association) en CEN (Comité Européen de Normalisation). Deze samenwerking staat borg voor een hoog kennisniveau binnen de vereniging en vormt mede een basis voor de verdere ontwikkeling van het product asfalt en de toepassingen ervan.

Bestuur

Het bestuur van de VBW bestaat uit:
- ing. J.P. de Boer (voorzitter)
- dr.ir. A.H. de Bondt
- ing. J. Brouns
- ing. E.J.A. Heijmans
 ing. J.P. de Boer

 dr.ir. A.H. de Bondt

 ing. J. Brouns

 ing. J.E.A. Heijmans

Vakgroepbureau

Alle vakgroepactiviteiten, zowel in- als extern, worden gecoördineerd vanuit het bureau van de vakgroep. Voor de verschillende disciplines kunnen de volgende medewerkers worden benaderd:

Algemene leiding ir. H.A.N. Boomars
h.boomars@bouwendnederland.nl
Wet- en regelgeving ir. H. Roos
h.roos@bouwendnederland.nl
Publiciteit en PR ing. E.J. de Jong
e.dejong@bouwendnederland.nl
Secretariaat M. Vrolijk
m.vrolijk@bouwendnederland.nl


v.l.n.r. Hein Boomars, Evert de Jong, Monique Vrolijk en Harry Roos

Nadere inlichtingen over de VBW en haar activiteiten kunnen worden verkregen bij het bureau van de vakgroep of door invulling van het infoformulier.

Vakgroep Bitumineuze Werken (VBW)

Zilverstraat 69; 2718 RP Zoetermeer
Postbus 340; 2700 AH Zoetermeer
T 079 - 3252225
F 079 - 3252295
E vbw@bouwendnederland.nl

contactsitemapdisclaimer